نویسنده = �������� ���������� ����������
اثر برندگرایی بر ارزش ویژه داخلی برند

دوره 16، شماره 32، اسفند 1396

بهاره اصانلو؛ محسن قبه ای؛ پدرام فضلی نژاد