نویسنده = �������� ���������� ����������
تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمانی

دوره 15، شماره 27، آذر 1395، صفحه 177-193

علی بنیادی نائینی؛ سیروس امیر قدسی؛ ندا خیبری