نویسنده = �������������� �������� ������
مفهوم‌پردازی آمیزه بازاریابی در کسب‌وکارهای فرهنگی - هنری

دوره 16، شماره 29، خرداد 1396، صفحه 73-91

مهران رضوانی؛ محمد تقی طغرائی؛ محمد حسن مبارکی؛ جهانگیر یدالهی فارسی