نویسنده = �������� ���� ���������� ��������
پاسخ رفتاری مصرف‌کننده به راهبردهای بازاریابی خیرخواهانه در چارچوب SOR

دوره 16، شماره 29، خرداد 1396، صفحه 125-142

علی حمیدی زاده؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ نیما سلطا نی نژاد؛ علی اصغر رشید