نویسنده = ���������� ���������� ��������
طراحی مدل فراترکیب تناقضات موجود در مسیر کسب دوسوتوانی

دوره 21، شماره 50، تیر 1401، صفحه 43-74

10.52547/jbmp.21.50.43

سعید صحت؛ مهدی یزدان شناس؛ غلامحسین مهرعلیان؛ محمد مرادی