نویسنده = ������������ ������������
ارائه مدل اثربخشی استراتژی بازاریابی تأثیرگذار در بستر اینستاگرام

دوره 20، شماره 46، مرداد 1400، صفحه 113-141

10.52547/jbmp.20.46.113

رضا رستگاری؛ ابوالقاسم ابراهیمی؛ علیرضا امینی


ارائه الگوی رفتار پیش از خرید مصرف‌کننده

دوره 20، شماره 46، مرداد 1400، صفحه 168-192

10.52547/jbmp.20.46.168

محمد سعیدی؛ عباس عباسی؛ علیرضا امینی