نویسنده = �������������������� ������ ����������������
طراحی و تبیین الگوی ارتباط کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی با نقش میانجی بازارگرایی

دوره 16، شماره 30، شهریور 1396، صفحه 49-65

سید ابوالفضل ابوالفضلی؛ جمشید سالار؛ سید جعفر زنوزی