نویسنده = ���������� ������������������ �������� ������
رویکردهای تعامل‌پذیر در صنایع خدماتی سنجش شبکه‌های نظام سلامت

دوره 16، شماره 30، شهریور 1396، صفحه 127-144

علی رضاییان؛ محمد رضا کاشفی نیشابوری