نویسنده = ������������ ����������
مقایسه رویکردهای ارتباطی و مشاهده ای در سنجش اثربخشی تبلیغات

دوره 17، شماره 33، خرداد 1397، صفحه 31-50

سپیده نصیری؛ مسعود کیماسی؛ نگار سماک نژاد؛ طهمورث حسنقلیپور