نویسنده = ���������� ������ ������������ ����������
شناسایی و تبیین رویکردهای خلق استراتژی (مطالعه نظری و تجربی در شرکت های منتخب ایرانی)

دوره 17، شماره 33، خرداد 1397، صفحه 13-30

سید محمود حسینی؛ بهمن حاجی پور؛ منیژه قره چه؛ هوشنگ نظامی وند چگینی