نویسنده = ������������ ��������
ارائه الگوی افول برند در صنعت مواد غذایی

دوره 17، شماره 34، شهریور 1397، صفحه 53-70

امین کهیاری حقیقت؛ داود فیض؛ عادل آذر؛ عظیم زارعی؛ زهره دهدشتی شاهرخ