نویسنده = �������� �������� ���������� , ������������
پیشایندهای وفاداری کاربران در پلتفرم‌ها از دیدگاه اثرات شبکه

دوره 21، شماره 52، بهمن 1401، صفحه 63-85

10.52547/jbmp.2023.230786.1468

معصومه حسین زاده شهری؛ پریسا منصوری نظرقلی؛ مائده قاسمی


شناسایی زمینه‌های کاربرد کلان داده در بازاریابی

دوره 20، شماره 47، آبان 1400، صفحه 64-87

10.52547/jbmp.20.47.64

صبا عبدیان؛ , معصومه حسین زاده شهری؛ , آمنه خدیور


تبیین الگوی رفتار رقابتی در صنعت بانکداری ایران

دوره 17، شماره 34، شهریور 1397، صفحه 13-30

فاطمه مشکدانیان؛ معصومه حسین زاده شهری؛ مریم مقدس بیات؛ محمدعلی بابایی زکلیکی