نویسنده = ������������ ����������������
تاثیر مسئولیت اجتماعی بر طنین برند داخلی سازمان

دوره 13، شماره 21، اسفند 1393، صفحه 107-122

نسرین جزنی؛ ابوالفضل براتی؛ وحید پارسامهر