نویسنده = ������ �������� ��������
ارائه چارچوبی برای بین المللی سازی پلتفرم های B2B

دوره 21، شماره 50، تیر 1401، صفحه 183-206

10.52547/jbmp.21.50.183

عظیم زارعی؛ مریم اصغری نجیب؛ سیما علی پور


ارائه مدل علّی متغیرهای مرتبط با قصد خرید مجدد در حراج آنلاین B2C

دوره 20، شماره 45، اردیبهشت 1400، صفحه 144-168

10.52547/jbmp.20.45.144

عباسعلی رستگار؛ سیما علی پور؛ مریم اصغری نجیب