نویسنده = ������ ���������� ��������
ارائه مدل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و پیامدهای هم‌رقابتی : پژوهشی آمیخته

دوره 20، شماره 45، اردیبهشت 1400، صفحه 39-64

10.52547/jbmp.20.45.39

مرتضی سلطانی؛ دکتر اسدالله کردنائیج؛ حمیدرضا ایرانی؛ نرگس حسن بیگی