نویسنده = ���������� ���������� ������������
شناسایی و اولویت بندی فرصت‌های هم‌آفرینی برند گردشگری

دوره 19، شماره 44، اسفند 1399، صفحه 98-119

10.29252/jbmp19.44.98

محمد غفاری؛ مرتضی سلطانی؛ افسانه شهرکی آزاد؛ مینا خوشرو