نویسنده = ���������� �������� ������
تحلیل کاربرد بازاریابی مبتنی بر هیاهو در بازاریابی کارآفرینانه

دوره 20، شماره 47، آبان 1400، صفحه 37-63

10.52547/jbmp.20.47.37

ابوالفضل خسروی؛ احسان سلطانی فر؛ نفیسه قزوینی زاده؛ محسن ترابی؛ محمد رضا فتحی