نویسنده = ���������� ���������� ����������
طراحی الگوی برندسازی محصولات سبز در صنعت مواد غذایی

دوره 20، شماره 47، آبان 1400، صفحه 164-188

10.52547/jbmp.20.47.164

صفورا میثمی آزاد؛ علی حاجیها؛ محمد علی عبدالوند،؛ بهرام خیری،