نویسنده = �������� ������ ������������ ������������
طراحی الگوی فرآیند کارآفرینی مبتنی بر برندسازی: مورد مطالعه برند پنتر در صنعت نوشت افزار

دوره 20، شماره 48، دی 1400، صفحه 13-42

10.52547/jbmp.20.48.13

مهرداد عالی پور هریسی؛ جهانگیر یداللهی فارسی؛ محمد رضا زالی