نویسنده = ������������ ���������������� ��������
بخش‌بندی بازار مشتریان بالقوه میوه‌های ارگانیک با رویکرد داده‌کاوی (مطالعه موردی: شهر تهران)

دوره 21، شماره 51، آبان 1401، صفحه 101-124

10.52547/jbmp.2023.228891.1399

محمد ماستری فراهانی؛ حسین بختیاری؛ سید محمّد فؤاد رضوی؛ محمد حسین ملایری آشتیانی