نویسنده = ���������� �������������� ����������
شناسایی پیشایندهای هم آفرینی ارزش در استارت آپ های اقتصاد اشتراکی

دوره 21، شماره 49، خرداد 1401، صفحه 37-70

10.52547/jbmp.21.49.37

دکتر اسدالله کردنائیج؛ اصغر مشبکی؛ فاطمه اصغری گودرزی