نویسنده = ������������������ ������������
طراحی مدل عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی مشتری و پیامدهای آن در مشتریان محصولات لوازم خانگی خارجی

دوره 21، شماره 49، خرداد 1401، صفحه 95-123

10.52547/jbmp.21.49.95

فروغ پورواحدی؛ سید ابوالفضل ابوالفضلی؛ مهران رضوانی؛ نیلوفر میرسپاسی