نویسنده = ������������ �������������� ��������
بررسی مفهوم هم‌تخریبی ارزش برند در فرایند تعاملی تجربه مشتری- برند

دوره 21، شماره 51، آبان 1401، صفحه 153-183

10.52547/jbmp.2023.229971.1443

غزاله طاهری؛ عظیم زارعی؛ داود فیض؛ مهدی دهقانی سلطانی