نویسنده = ������������ ������ ������������ ����������
نظریه‌پردازی داده‌بنیاد و رویکرد پارادایم رابطه‌گرایی در طراحی مدل ارزش ویژه‌ برند

دوره 21، شماره 51، آبان 1401، صفحه 184-217

10.52547/jbmp.2023.230585.1461

زهرا رزمی؛ پیوند میرزائیان خمسه؛ مرضیه سلطانی تاج آبادی