کلیدواژه‌ها = عملکرد مالی
هدف گم شده: معمای مزیت رقابتی و عملکرد مالی

دوره 17، شماره 35، آذر 1397

پگاه محمدی؛ سعید فتحی؛ علی کاظمی


تأثیر بازار محوری بر عملکرد مالی با تأکید بر نقش کارآفرینی سازمانی

دوره 14، شماره 25، اسفند 1394، صفحه 117-132

عظیم زارعی؛ داود فیض؛ سمیه زنگیان؛ مرتضی اکبرزاده