کلیدواژه‌ها = ارزش ویژه برند سبز؛ ترجیح برند
پیشایندها و پیامدهای ارزش ویژه برند سبز

دوره 11، شماره 11، شهریور 1391

اکرم هادیزاه مقدم؛ شهرام جمالی کاپک؛ سیدحسین موسوی