کلیدواژه‌ها = صنعت گردشگری
ارائه مدل آمیخته بازاریابی برای توسعه صنعت گردشگری ایران

دوره 19، شماره 41، خرداد 1399، صفحه 119-136

10.52547/jbmp.19.41.119

محمد پیاهور؛ مهدی کریمی زند؛ غلامرضا عسگری


ارائه الگوی ترکیبی عوامل مؤثر بر توسعه و پذیرش گردشگری مجازی در ایران

دوره 12، شماره 14، خرداد 1392

محمد محمودی میمند؛ حسن فارسیجانی؛ سارا طاهری موسوی