آ

 • آذر، عادل طراحی مدل کیفیت خدمات در زنجیره تأمین: تبیین مفهوم کیفیت خدمات دوسویه [دوره 9، شماره 1، 1389]

 • آذر، عادل طراحی مدل کیفیت خدمات در زنجیره تأمین:تبیین مفهوم کیفیت خدمات دوسویه [دوره 9، شماره 4، 1389]

 • آقاجانی، حسنعلی نقش گرایش به یادگیری بر نوآوری و عملکرد سازمانی [دوره 9، شماره 4، 1389]

 • آقازاده، هاشم مقیاس بومی بازارگرایی بانکهای تجاری ایران [دوره 9، شماره 2، 1389]

ا

 • احمدی، محمد هم خوانی میان راهبرد بازاریابی و محیط درونی و بیرونی سازمان [دوره 9، شماره 2، 1389]

 • اکبرزاده، زین العابدین تحلیل محتوا و مقایسه کیفیت بیانیه مأموریت شرکتهای صنعتی و خدماتی برتر ایران [دوره 9، شماره 1، 1389]

 • امینی، زهرا ارزیابی تأثیر برند بر وفاداری مشتریان صنعتی [دوره 9، شماره 3، 1389]

 • امینی، علیرضا ارزیابی تأثیر برند بر وفاداری مشتریان صنعتی [دوره 9، شماره 3، 1389]

ب

پ

ت

 • تاجدینی، کیهان نقش گرایش به یادگیری بر نوآوری و عملکرد سازمانی [دوره 9، شماره 4، 1389]

 • تاجدینی، کیوان نقش گرایش به یادگیری بر نوآوری و عملکرد سازمانی [دوره 9، شماره 4، 1389]

 • توکلی، احمد به کارگیری فرایند داده کاوی برای پیش بینی الگوهای رویگردانی مشتری در بیمه [دوره 9، شماره 4، 1389]

ج

 • جزنی، نسرین سبک های تصمیم گیری مشتریان بر اساس مدل اسپرولز و کندال [دوره 9، شماره 3، 1389]

 • جعفریانی، حسن ارتباط تفکر راهبردی و عملکرد [دوره 9، شماره 2، 1389]

 • جلالی، سید مهدی الگوی ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از گسترش نام تجاری [دوره 9، شماره 4، 1389]

 • جمالیه بسطامی، بهتاش بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای بین المللی صنعتی(مطالعه موردی شرکتهای صادراتی شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1389]

ح

 • حاتمی نسب، سید حسن مدیریت دانش، نوآوری دانش و عملکرد نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط [دوره 9، شماره 2، 1389]

 • حاجی کریمی، عباسعلی بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای بین المللی صنعتی(مطالعه موردی شرکتهای صادراتی شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1389]

 • حاجی کریمی، عباسعلی الگوی ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از گسترش نام تجاری [دوره 9، شماره 4، 1389]

 • حبیبی، معصومه منابع رابطه ای ایجاد ارزش در اجرای راهبرد تنوع از طریق توسعه درونی [دوره 9، شماره 2، 1389]

 • حجازی، رضوان مخارج تبلیغات و ارزش بازار [دوره 9، شماره 3، 1389]

 • حیدرپور، فرزانه مخارج تبلیغات و ارزش بازار [دوره 9، شماره 3، 1389]

 • حسینی، زهرا به کارگیری فرایند داده کاوی برای پیش بینی الگوهای رویگردانی مشتری در بیمه [دوره 9، شماره 4، 1389]

 • حسینی، میرزا حسن مدل عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات بانکی [دوره 9، شماره 3، 1389]

 • حسن بیگی، ابراهیم منابع رابطه ای ایجاد ارزش در اجرای راهبرد تنوع از طریق توسعه درونی [دوره 9، شماره 2، 1389]

 • حسن زاده، مهشید مخارج تبلیغات و ارزش بازار [دوره 9، شماره 3، 1389]

 • حلوایی، عسگر سبک های تصمیم گیری مشتریان بر اساس مدل اسپرولز و کندال [دوره 9، شماره 3، 1389]

 • حمیدی زاد، محمدرضا منابع رابطه ای ایجاد ارزش در اجرای راهبرد تنوع از طریق توسعه درونی [دوره 9، شماره 2، 1389]

 • حمیدی زاده، محمدرضا الگوی ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از گسترش نام تجاری [دوره 9، شماره 4، 1389]

خ

د

 • دهبان، بهنام تدوین راهبرد از طریق چارچوب جامع تدوین راهبرد [دوره 9، شماره 1، 1389]

ر

 • رضائیان، علی هوشمندی رقابتی و تصمیم گیری استراتژیک [دوره 9، شماره 2، 1389]

 • رضوانی، حمیدرضا تحلیل محتوا و مقایسه کیفیت بیانیه مأموریت شرکتهای صنعتی و خدماتی برتر ایران [دوره 9، شماره 1، 1389]

 • رضوانی، مهران مفهوم پردازی آمیخته بازاریابی در بنگاههای صنایع غذایی کوچک و متوسط ایرانی [دوره 9، شماره 2، 1389]

 • روستا، احمد تأثیر کیفیت خدمات و تصمی مگیری مشتری بر ارزش ویژه شناسه [دوره 9، شماره 1، 1389]

س

 • سیدجوادین، سیدرضا ارزیابی تأثیر برند بر وفاداری مشتریان صنعتی [دوره 9، شماره 3، 1389]

 • سلیمی، غلامرضا بررسی نقش میانجی معنویت در رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی و پیامدهای معنویت [دوره 9، شماره 3، 1389]

ط

ع

 • عارفی، اصغر برداشت ادراکی از لوازم خانگی ایرانی و کره ای [دوره 9، شماره 1، 1389]

 • عارفی، اصغر تأثیر بسته بندی بر تصویر شناسه در محصولات غذایی [دوره 9، شماره 4، 1389]

 • عزیزی، شهریار سبک های تصمیم گیری مشتریان بر اساس مدل اسپرولز و کندال [دوره 9، شماره 3، 1389]

ف

 • فیاضی آزاد، علی برداشت ادراکی از لوازم خانگی ایرانی و کره ای [دوره 9، شماره 1، 1389]

 • فتحی، سعید رویکرد فرا تحلیل در بررسی ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاهها در فناوری اطلاعات [دوره 9، شماره 3، 1389]

ق

 • قادری، سمیه مدل عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات بانکی [دوره 9، شماره 3، 1389]

 • قرهچه، منیژه تأثیر کنترل های رفتاری بر اثربخشی کارکنان واحد فروش [دوره 9، شماره 3، 1389]

ک

 • کاظمی نجف آبادی، محمدرضا بررسی نقش میانجی معنویت در رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی و پیامدهای معنویت [دوره 9، شماره 3، 1389]

 • کاهانی، محسن به کارگیری فرایند داده کاوی برای پیش بینی الگوهای رویگردانی مشتری در بیمه [دوره 9، شماره 4، 1389]

 • کسائی، مسعود هم خوانی میان راهبرد بازاریابی و محیط درونی و بیرونی سازمان [دوره 9، شماره 2، 1389]

 • کنجکاو منفرد، امیر رضا مدیریت دانش، نوآوری دانش و عملکرد نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط [دوره 9، شماره 2، 1389]

گ

 • گلابی، امیر محمد مفهوم پردازی آمیخته بازاریابی در بنگاههای صنایع غذایی کوچک و متوسط ایرانی [دوره 9، شماره 2، 1389]

ل

م

 • محمدلو، مسلم علی طراحی مدل کیفیت خدمات در زنجیره تأمین: تبیین مفهوم کیفیت خدمات دوسویه [دوره 9، شماره 1، 1389]

 • محمدلو، مسلم علی طراحی مدل کیفیت خدمات در زنجیره تأمین:تبیین مفهوم کیفیت خدمات دوسویه [دوره 9، شماره 4، 1389]

 • محمودی میمند، محمد تدوین راهبرد از طریق چارچوب جامع تدوین راهبرد [دوره 9، شماره 1، 1389]

 • مدنی، فاطمه تأثیر کیفیت خدمات و تصمی مگیری مشتری بر ارزش ویژه شناسه [دوره 9، شماره 1، 1389]

 • مرادی، هادی تأثیر شخصیت نام تجاری بر وفاداری مشتریان [دوره 9، شماره 4، 1389]

 • مرتضوی، سعید ارتباط تفکر راهبردی و عملکرد [دوره 9، شماره 2، 1389]

 • مرتضوی، سعید به کارگیری فرایند داده کاوی برای پیش بینی الگوهای رویگردانی مشتری در بیمه [دوره 9، شماره 4، 1389]

 • میرفخرالدینی، سیدحیدر مدیریت دانش، نوآوری دانش و عملکرد نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط [دوره 9، شماره 2، 1389]

 • معطوفی، علی رضا نقش گرایش به یادگیری بر نوآوری و عملکرد سازمانی [دوره 9، شماره 4، 1389]

 • مکی زاده، وحید بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای بین المللی صنعتی(مطالعه موردی شرکتهای صادراتی شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1389]

 • مهرنوش، مینا مقیاس بومی بازارگرایی بانکهای تجاری ایران [دوره 9، شماره 2، 1389]

 • مؤتمنی، علیرضا تأثیر شخصیت نام تجاری بر وفاداری مشتریان [دوره 9، شماره 4، 1389]

ن

و

 • ولی بیگی، حسن رویکرد فرا تحلیل در بررسی ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاهها در فناوری اطلاعات [دوره 9، شماره 3، 1389]

 • وهابی کاشی، حسین تأثیر کنترل های رفتاری بر اثربخشی کارکنان واحد فروش [دوره 9، شماره 3، 1389]

ه

 • همتی، مین تأثیر شخصیت نام تجاری بر وفاداری مشتریان [دوره 9، شماره 4، 1389]

ی

 • یدالهی فارسی، جهانگیر مفهوم پردازی آمیخته بازاریابی در بنگاههای صنایع غذایی کوچک و متوسط ایرانی [دوره 9، شماره 2، 1389]

 • یزدانی، حمیدرضا بررسی نقش میانجی معنویت در رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی و پیامدهای معنویت [دوره 9، شماره 3، 1389]