طراحی مدل فراترکیب تناقضات موجود در مسیر کسب دوسوتوانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی/دانشکده مدیریت و حسابداری

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر از طریق ترکیب تحقیقات پیشین باهدف ارائه‌ی تصویری جامع از تناقضات موجود در مسیر کسب دوسوتوانی انجام گرفت.
روش‌شناسی: در این پژوهش با بهره‌گیری از رویکرد فراترکیب، به تحلیل نتایج و یافته‌های پژوهشگران قبلی پرداخته شده است. با بررسی‌های انجام‌شده پیرامون تناقضات دوسوتوانی در پایگاه‌های معتبر علمی، تعداد 223 منبع شناسایی شد. درنهایت پس از طی مراحلی، داده‌ها از 44 پژوهش انجام‌شده در این حوزه گردآوری شده است.
یافته‌ها: با استفاده از روش کدگذاری تعداد 67 کد، 12 مضمون و 4 بعد شناسایی و اعتبار هریک، از طریق آزمون کاپای کوهن تائید گردید. با استفاده از الگوی هفت مرحله‌ای سندلوسکی و باروسو، یافته‌های 44 پژوهش پیشین مرتبط با اهداف پژوهش، بررسی، تجمیع، ترکیب و تفسیر شد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که تناقضاتی که درنتیجه دنبال کردن استراتژی دوسوتوانی پدیدار می‌شوند در چهار گروه اصلی شامل: "تناقضات حاصل از تعارض منافع ذینفعان"، "تناقضات حاصل از تمایل به حفظ کنترل"، "تناقضات حاصل از محدودیت منابع" و "تناقضات حاصل از ناکارآمدی سیستم نوآوری" می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Paradoxes Arising From Pursuing Ambidexterity: meta-synthesis approach

نویسندگان [English]

  • Saied sehhat 1
  • Mehdi Yazdanshenas 2
  • gholamhosein mehralian 3
  • mohammad moradi 4
1 Allameh Tabatabae University
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba`i University,
3 shahid beheshti university
4 allameh tabataba'e university
چکیده [English]

Objective: The present study was conducted by combining previous research with the aim of providing a comprehensive picture of the paradoxes arising from pursuing ambidexterity as an organizational strategy.
Methodology: The research methodology is qualitative with a meta- synthesis approach. Exploring studies related to ambidexterity paradoxes, 223 studies were evaluated and finally, after multiple screenings of the studies, 45 articles were selected.
Findings: With the help of coding method, 67 codes, 12 concepts and 4 components were identified and validated through Kappa Cohen coefficient. Using seven-step model of Sandelowski and Barroso, the findings of 44 previous studies related to the objectives of the study were reviewed, aggregated, combined and interpreted.
Conclusion: According to the results, paradoxes emerging from pursuing ambidexterity are bundled in four different categories of paradoxes including paradoxes resulted from stakeholders’ interest, paradoxes resulted from control maintenance, paradoxes resulted from resources limitation, paradoxes resulted from innovation system inefficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ambidexterity
  • Exploration
  • Exploitation
  • Paradox
  • Meta-Synthesis