نقشها و مداخلات ستاد مرکزی در کسبوکارهای تابعه: مروری نظاممند

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری دانشگاه تهران

2 استادیار- دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران- دانشکده مدیریت

4 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف نهایی ستادهای مرکزی‏ در بنگاه‌های مادر، خلق ارزش برای کسب‏‌وکارهای زیرمجموعه است. حال پرسش اساسی این است که ستاد مرکزی برای خلق ارزش چه نقش‌‏هایی را ایفا می‌کند و چه مداخلاتی را باید در کسب‌‏وکارهای تابعه به انجام رساند. هدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی نظری برای نقش‌ها و مداخلات ستاد مرکزی و عوامل موقعیتی تأثیرگذار بر آن‌‏ها است. روش به‌کاررفته در پژوهش حاضر، مرور نظام‏‌مند است که بر این اساس 31 مقاله مربوط به ستاد مرکزیِ بنگاه‌های مادر و استراتژی سطح بنگاه که در بین سال‏‌های 1962 تا 2017 در دو پایگاه داده EBSCO و Web of Sience انتشار یافته‌اند، استخراج و پس از انجام فرآیند غربال‌گری با استفاده از روش کدگذاری دستی بررسی و تحلیل شد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل مقاله‌های منتخب، 21 مداخله در قالب 3 نقش «جلوگیری‌کننده از زیان»، «خلق‌کننده ارزش» و «تخریب‌کننده ارزش» شناسایی شد. علاوه بر آن، 2 گروه از عوامل موقعیتی تأثیرگذار بر نحوه انجام نقش‌‏ها و مداخلات ستاد مرکزی شامل «ویژگی کسب‏‌وکار» و «ویژگی ستاد مرکزی» نیز تعیین شد. تمامی نقش‌هایی که ستاد مرکزی در قبال کسب‌‏وکارهای تابعه ایفا می‌‏کند، در راستای خلق ارزش نیست و گاهی اوقات مداخلات آن‌ها تنها جلوی تخریب ارزش را می‏‌گیرند (نقش پیش‌گیرنده یا حداقلی) و در برخی از موارد ستاد مرکزی موجب «تخریب ارزش» در واحدهای کسب‌‏وکار می‏‌شود.
 

عنوان مقاله [English]

Headquarters’ Roles and Interventions in Subsidiaries: A Systematic Review

نویسندگان [English]

  • mohammad ali fallah 1
  • ali heidari 2
  • Hashem Aghazadeh 3
  • seyed mohammad arabi 4
1 phd university of tehran
2 assistant professor
3 associate professor-University of Tehran
4 Professor of Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Nowadays, parent companies play a strong role in the economy of countries. They are characterized by a portfolio of businesses managed and coordinated by a corporate headquarters (HQ). For success of a parent company, HQ should create value for whole firm. But the question is that which roles and interventions a HQ must do to create value-added. Thus, this paper aims to develop a theoretical framework of HQ’s roles and interventions, as well as of situational factors that affect these roles and interventions. This paper applied the systematic review; thus, 31 articles (from 1962 to 2017) associated with HQ and corporate strategy in two databases (EBSCO and WOS) were systematically analyzed. After examining the articles, 3 roles and 21 interventions for HQ were identified. Moreover, 2 groups of situational factors namely “business characteristics” and “HQ characteristics” which have significant impact on HQ’s roles and interventions were determined. All roles do not result in value-added. Sometimes HQ’s interventions prevent value destruction and occasionally destruct value in subsidiaries