داوران

داوران نشریه

اسامی برخی از اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه‌های کشور که با نشریه چشم انداز مدیریت بازرگانی به عنوان داور همکاری می‌کنند، به شرح زیر است:

1-     دکتر سید حمید خداد حسینی(دانشگاه تربیت مدرس)

2-     دکتر شهریار عزیزی(دانشگاه شهید بهشتی)

3-     دکتر محمد رحیم اسفیدانی(دانشگاه تهران)

4-     دکتر میثم شیر خدایی(دانشگاه مازندران)

5-     دکتر امیر خانلری(دانشگاه تهران)

6-     دکتر محسن اکبری(دانشگاه گیلان)

7-     دکتر ابوالقاسم ابراهیمی(دانشگاه شیراز)

8-     دکتر هاشم آقازاده(دانشگاه تهران)

9-     دکتر سید محمود حسینی(دانشگاه شهید بهشتی)

10-  دکتر منیژه قرهچه(دانشگاه شهید بهشتی)

11-  دکتر عظیم زارعی(دانشگاه سمنان)

12-  دکتر محمدرضا کریمی علویجه(دانشگاه علامه طباطبایی)

13-  دکتر پرویز کفچه(دانشگاه کردستان)

14-  دکتر محمد محمودی(دانشگاه پیام نور)

15-  دکتر اکرم هادیزاده مقدم (دانشگاه شهید بهشتی)

16-  دکتر ابوالحسن فقیهی (دانشگاه آزاد اسلامی)

17-  دکتر حسن دانائی‌فرد (دانشگاه تربیت مدرس)

18-  دکتر طیبه امیرخانی (دانشگاه شهید بهشتی)

19-  دکتر سجاد شکوهیار (دانشگاه شهید بهشتی)

20-  دکتر مصطفی ابراهیم پور(دانشگاه گیلان)

21-  دکتر عباس عباسی (پیام نور شیراز)

22-  دکتر کامبیز حیدرزاده (دانشگاه ازاد علوم تحقیقات)

23-  دکتر نادر غریب نواز(دانشگاه یزد)

24-  دکتر شهرام خلیل نژاد(دانشگاه علامه طباطبایی)

25-  دکتر زهره دهدشتی(دانشگاه علامه طباطبایی)

26-  دکتر حامد آرامش(دانشگاه سیستان و بلوچستان)

27-  دکتر سید ابوالفضل ابوالفضلی(دانشگاه ارومیه)

28-  دکتر بهاره اصانلو(دانشگاه خوارزمی)

29-  دکتر رضا بنی اسد(دانشگاه امام صادق)

30-  دکتر جلیل دلخواه (دانشگاه تربیت مدرسَ)

31-  دکتر مهران رضوانی(دانشگاه تهران)

32-  دکتر بهاره عابدین(دانشگاه مازندران)

33-  دکتر سعید فتحی (دانشگاه اصفهان)

34-  دکتر محمد جواد نائیجی (دانشگاه شهید بهشتی)

35-  دکتر حمیدرضا یزدانی (دانشگاه فارابی- تهران)

36-  دکتر نورمحمد یعقوبی(دانشگاه سیستان و بلوچستان)

37-  دکتر وحید خاشعی(دانشگاه علامه طباطبایی)

38-  دکتر معصومه حسین زاده(دانشگاه الزهرا)

39-  دکتر بهرام رنجبریان(دانشگاه اصفهان)

40-  دکتر رضا اسماعیل پور (دانشگاه گیلان)

41-  دکتر حمیدرضا ایرانی (دانشگاه فارابی تهران)

42-  دکتر ایمان حکیمی (دانشگاه پیام نور)

43- دکتر سلمان عیوضی نژاد( دکتری تخصصی- مدیریت استراتژیک دانشگاه شهید بهشتی)

44- دکتر احسان احد مطلقی(دانشگاه پیام نور)

45- دکتر داریوش فرید (دانشیار- دانشگاه یزد)