اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید محمود حسینی

مدیریت بازرگانی دانشیار - دانشگاه شهید بهشتی

sm-hosseinisbu.ac.ir

سردبیر

دکتر بهمن حاجی پور

دانشیار- دانشگاه شهید بهشتی

b-hajipoursbu.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر مریم اخوان

مدیریت بازرگانی استادیار - دانشگاه شهید بهشتی

maryam.akhavangmail.com

مدیر اجرایی

سلمان عیوضی نژاد

مدیریت بازرگانی دانشجوی دکتری - دانشگاه شهید بهشتی

salman.eivazinezhadgmail.com

اعضای هیات تحریریه

محمدعلی بابایی

مدیریت بازرگانی دانشیار- دانشگاه الزهرا

m.babaiealzahra.ac.ir

طهمورث حسنقلی پور

استاد- دانشگاه تهران

thyasoryut.ac.ir

دکتر محمدرضا حمیدی زاده

مدیریت بازرگانی استاد- دانشگاه شهید بهشتی

m-hamidizadehsbu.ac.ir

بهمن حاجی پور

مدیریت استراتژیک دانشیار - دانشگاه شهید بهشتی

b-hajipoursbu.ac.ir

بهرام رنجبریان

استاد دانشگاه اصفهان

ranjbariansrbiau.ac.ir

شهریار عزیزی

مدیریت بازرگانی دانشیار- دانشگاه شهید بهشتی

sh_azizisbu.ac.ir

دکتر اسدالله کردناییج

مدیریت بازرگانی استاد- دانشگاه تربیت مدرس

naeijmodares.ac.ir