فرایند پذیرش مقالات

 زیرفرایند اول: دریافت مقاله و بررسی اولیه

زیر فرایند دوم: داوری مقالات

زیر فرایند سوم: انتشار مقالات