دوره و شماره: دوره 18، شماره 37، بهار 1398 
7. آسیب شناسی برند سازی در صنعت دارویی ایران

10.29252/jbmp.18.37.139

طیبه باقلی؛ محمود محمدیان؛ وحید ناصحی فر؛ سعید صحت