طراحی محتوی استراتژی بازاریابی کسب‌وکارهای دیجیتال حوزه خدمات

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب(استادیار)

3 هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

فنّاوری اینترنتی به نسبت نسل­های پیشین فنّاوری اطلاعات، فرصت­های بهتری برای ایجاد موقعیت استراتژیک متمایز برای شرکت­ها فراهم می‌کند، مشروط برآنکه ناسازگار­ی­های بین رویکردهای اینترنتی و سنتی را درک کرده و بتوان استراتژی­های به‌واقع متمایزی طراحی کرد. تحقیق پیشرو فرایند تدوین استراتژی بازاریابی برای کسب­وکارهای دیجیتال را مطرح می­سازد. از روش کیفی تحلیل محتوا بین 7تن از خبرگان کسب­وکارهای دیجیتال تا رسیدن به اشباح نظری و روش کمی روش ساختاری تفسیری استفاده شد. پژوهش حاضر از منظر هدف پژوهش کاربردی-توسعه­ای و ازنظر نحوه گردآوری اطلاعات، پژوهشی توصیفی و از نوع پیمایشی محسوب می­شود. در نتایج تحقیق 31مؤلفه، که شامل بررسی محیط خرد و کلان، رفتارشناسی افراد هدف، بررسی تهدید تازه‌واردان، تحولات زیاد بازیگران، سنجش پویایی سیستم، نقاط تماس با مشتری، بررسی پلتفرم‌ها و گذرابودن مزیت های رقابتی، تبیین محتوا، ارائه خدمات و قیمت‌گذاری تبلیغات و رابط­کاربری، ارتقا و بروزرسانی، مقیاس بندی و ابزارهای بازخوردی، سئو و داده‌کاوی، اعتبار کسب‌وکار و برندینگ، مشارکت افراد و همکاری، ارزش ارائه‌شده بالاتر، توسعه افقی، تقویت مشارکت و شبکه‌سازی دارایی و اطلاعاتی و تبلیغاتی استخراج شده و در ادامه نحوه ارتباط این مؤلفه باهم در مدلی فرایندی ارائه گردیده است. در ادامه از مولفه­های استخراج شده، پنج عنصر محتوی استراتژی بازاریابی کسب­وکارهای دیجیتال معرفی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing digital marketing strategy process base on customer in Digital Service Provider Business

نویسندگان [English]

  • shiva yazdanfar 1
  • abdullah naami 2
  • naser azad 3
1 student
2 assistant professor
3 assistant professor
چکیده [English]

Internet technology, as compared to previous generations of IT, provides better opportunities for creating a distinct strategic position for companies, provided that they understand the inadequacies between traditional and Internet approaches, and allow for truly distinct design strategies Made The leading research poses the process of developing a marketing strategy for digital business. Qualitative content analysis method was used between 7 digital business experts to reach the theoretical ghost and the quantitative method of interpretive structural method. The present research is from the perspective of the purpose of applied research and development, and in terms of information gathering, descriptive research and survey type. In the results of the study, 31 components, including micro and macro environments, target group ethics, newbie threats, high level actors, system dynamics measurement, customer contact points, platform reviews and competitive advantage, content clarification, service delivery and advertising pricing And user interface, upgrading, updating, scaling, and feedback tools, SEO and data mining, business and branding credentials, people engagement and collaboration, higher value provided, horizontal development, enhanced partnership and asset networking, information and promotional extraction, and more. How to connect this component together in a process model It's been said. In the following, extracted components, five elements of the digital marketing business strategy were introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing strategy
  • digital marketing strategy
  • customer pattern
  • marketing strategy content