دوره و شماره: دوره 18، شماره 38، شهریور 1398 
تبیین و توسعه مفهومی نظریه بازاریابی کارآفرینانه

10.29252/jbmp.18.38.13

سید محمود حسینی؛ منیژه قره چه؛ محمد اصولیان؛ مرضیه نصیری