تبیین و توسعه مفهومی نظریه بازاریابی کارآفرینانه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

     بازاریابی کارآفرینانه به عنوان یک پارارایم جدید در بازاریابی ظهور کرده است تا به سازمان­ها در فضای دارای تحولات شدید کمک کند. این مفهوم که در سال­های اخیر مطرح گردیده است، توسط پژوهشگران مختلف مورد بررسی قرارگرفته است، اما توجه کافی به این نکته نشده است که به­کارگیری این رویکرد بدون در نظرگرفتن الزامات پارادایمی که ریشه در تبار اصلی آن دارد، نتایج مورد انتظار را به همراه نخواهد داشت. بنابراین لازم است به شکلی دقیق­تر مشخص گردد بازاریابی کارآفرینانه در کدام شرایط و با چه مفروضاتی در سازمان­ها پیشنهاد می­گردد. به همین جهت این مقاله به توسعه مفهومی بازاریابی کارآفرینانه طبق روش­شناسی پژوهشی لینهام (2002) می­پردازد و طی چهار گام پیشنهادی وتن(2002) سعی می­شود عمق بیشتری به نظریه بازاریابی کارآفرینانه داده شود. گام اول سازه­های تشکیل­دهنده این مفهوم مطرح می­شوند، گام دوم ارتباط میان سازه­ها تبیین می­شود. گام سوم ارتباط بازاریابی کارآفرینانه با دو حوزه نظری: 1- رویکرد تاثیرساز[1]  مستخرج از ادبیات کارآفرینی و 2- منطق مبتنی بر خدمت[2] مستخرج از ادبیات بازاریابی تشریح می­گردد. گام چهارم با استفاده از پیکربندی­های متفاوت از استراتژی­سازی تحلیل می­گردد که بازاریابی کارآفرینانه با مفروضات رویکرد تحول­گرا و هم­چنین شکل­دهی سازگار است. این بدین معناست که بازاریابی کارآفرینانه در بستری کارکرد واقعی خود را خواهد داشت که دو شرط اساسی حاکم باشد: اول آنکه غیرقابل پیش­بینی باشد و دوم آنکه بر این باور باشند که محیط قابل شکل دادن و کنترل شدن توسط سازمان­ها است و با مفروضات کارآفرینی تفاوت دارد.[1] effectuation[2] Service-dominant logic

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Concept Development of the Entrepreneurial Marketing Theory

نویسندگان [English]

 • Seyed Mahmoud Hosseini
 • Manijeh Ghareche
 • Mohammad osoolian
 • Marzieh Nasiri
shahid Beheshti University
چکیده [English]

Objective: Entrepreneurial marketing (EM) has emerged as a new paradigm in marketing in order to assist the firms operating in turbulent environments. Although many researches have been carried out in the field of EM, enough attention was not dedicated to the issue that applying EM will not lead to the desired outcomes unless related basic assumptions are taken into consideration. In other words, it is needed to shed a light on the situation consistent with EM and its underlying assumptions. 
Methodology: Thus this paper focuses on the concept development of EM based on the methodology suggested by Lynham. According to the four steps proposed by Whetten.
Finding:  Firstly, the constructs defining EM are discussed. Secondly, the way that the marketing orientation (MO) and entrepreneurial orientation (EO) are related is demonstrated. Thirdly, the effect of two main theories on EM development is studied. One is effectuation which is extracted from entrepreneurship literature, and the other one is service-dominant logic drawn from the literature of marketing. 
Result: Lastly, frameworks elaborating on strategy formulation are analyzed, and then it is concluded that EM is aligned with the context of transformative and shaping approaches to the strategy development, which means that the emphasis on the prediction is low, and emphasis on control is high. It is also stated how EM is different from entrepreneurship in terms of contextual circumstances. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • entrepreneurial marketing
 • effectuation
 • service-dominant logic
 • transformative
 1. Atuahene-Gima, K., & Ko, A. (2001). An empirical investigation of the effect of market orientation and entrepreneurship orientation alignment on product innovation. Organization science, 12(1), 54-74.
 2. Bjerke, B., & Hultman, C. (2004). Entrepreneurial marketing: The growth of small firms in the new economic era: Edward Elgar Publishing.
 3. Carson, D., & Gilmore, A. (2000). Marketing at the interface: not ‘what’but ‘how’. Journal of marketing theory and practice, 8(2), 1-7.
 4. Duus, H. J. (1997). Economic foundations for an entrepreneurial marketing concept. Scandinavian journal of Management, 13(3), 287-305. doi:https://doi.org/10.1016/S0956-5221(97)00004-3
 5. Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. Academy of management Review, 14(4), 532-550.
 6. Farhangmehr, M., & Pinho, J. C. M. R. (2013). Elisabete Maria Sampaio de Sa.
 7. Gilmore, A. (2011). Entrepreneurial and SME marketing. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 13(2), 137-145.
 8. Hills, G., Hultman, C., Kraus, S., & Schulte, R. (2010). History, Theory and Evidence of Entrepreneurial Marketing – An Overview (Vol. 11).
 9. Hills, G. E., & Hultman, C. M. (2006). Entrepreneurial marketing. Cited in: Lagrosen, S. and Svensson, G.(eds) Marketing–Broadening the Horizons, Denmark: University of Studentlitteratur.
 10. Hills, G. E., & Hultman, C. M. (2011). Academic roots: The past and present of entrepreneurial marketing. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 24(1), 1-10.
 11. Hills, G. E., & LaForge, R. W. (1992). Research at the marketing interface to advance entrepreneurship theory. Entrepreneurship theory and practice, 16(3), 33-60.
 12. Hills Gerald, E., Hultman Claes, M., & Miles Morgan, P. (2007). The Evolution and Development of Entrepreneurial Marketing. Journal of Small Business Management, 46(1), 99-112. doi:10.1111/j.1540-627X.2007.00234.x
 13. Hultman, C. M., & Shaw, E. (2003). The interface between transactional and relational orientation in small service firm’s marketing behaviour: A study of Scottish and Swedish small firms in the service sector. Journal of marketing theory and practice, 11(1), 36-51.
 14. Hunt, S. D. (2010). Marketing theory: ME Sharpe.
 15. Jones, R., & Rowley, J. (2011). Entrepreneurial marketing in small businesses: A conceptual exploration. International Small Business Journal, 29(1), 25-36. doi:10.1177/0266242610369743
 16. Kilenthong, P., Hultman, C. M., & Hills, G. E. (2016). Entrepreneurial marketing behaviours: impact of firm age, firm size and firm’s founder. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 18(1), 127-145.
 17. Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0: From products to customers to the human spirit: John Wiley & Sons.
 18. Kraus, S., Filser, M., Eggers, F., Hills, G. E., & Hultman, C. M. (2012). The entrepreneurial marketing domain: a citation and co-citation analysis. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 14(1), 6-26.
 19. Kraus, S., Harms, R., & Fink, M. (2009). Entrepreneurial marketing: moving beyond marketing in new ventures. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 11(1), 19-34.
 20. Lynham, S. A. (2002). The general method of theory-building research in applied disciplines. Advances in developing human resources, 4(3), 221-241.
 21. Matsuno, K., Mentzer, J. T., & Özsomer, A. (2002). The effects of entrepreneurial proclivity and market orientation on business performance. Journal of marketing, 66(3), 18-32.
 22. Miles, M., Gilmore, A., Harrigan, P., Lewis, G., & Sethna, Z. (2015). Exploring entrepreneurial marketing. Journal of Strategic Marketing, 23(2), 94-111. doi:10.1080/0965254X.2014.914069
 23. Miles, M. P., & Darroch, J. (2006). Large firms, entrepreneurial marketing processes, and the cycle of competitive advantage. European journal of marketing, 40(5/6), 485-501.
 24. Mintzberg, H. (1973). Strategy-making in three modes. California management review, 16(2), 44-53.
 25. Mintzberg, H. (2007). Tracking strategies: Toward a general theory: Oxford University Press on Demand.
 26. Mirvahedi, S. (2014). An investigation into the role of serendipity, effectuation, and entrepreneurial marketing in fast-growth entrepreneurial firms.
 27. Morris, M. H., Schindehutte, M., & LaForge, R. W. (2002). Entrepreneurial Marketing: A Construct for Integrating Emerging Entrepreneurship and Marketing Perspectives. Journal of marketing theory and practice, 10(4), 1-19. doi:10.1080/10696679.2002.11501922
 28. Morrish, S. C., Miles, M. P., & Deacon, J. H. (2010). Entrepreneurial marketing: acknowledging the entrepreneur and customer-centric interrelationship. Journal of Strategic Marketing, 18(4), 303-316. doi:10.1080/09652541003768087
 29. Read, S., Dew, N., Sarasvathy, S. D., Song, M., & Wiltbank, R. (2009). Marketing Under Uncertainty: The Logic of an Effectual Approach. Journal of marketing, 73(3), 1-18. doi:10.1509/jmkg.73.3.1
 30. Read, S., & Sarasvathy, S. D. (2012). Co-creating a course ahead from the intersection of service-dominant logic and effectuation. Marketing Theory, 12(2), 225-229.
 31. Reeves, M., & Haanaes, K. (2015). Your strategy needs a strategy: How to choose and execute the right approach: Harvard Business Review Press.
 32. Saayman, P. D. (2014). An assessment of entrepreneurial orientation in the explosives manufacturing and marketing industry.
 33. Sarasvathy, S. D. (2001). Causation and effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency. Academy of management Review, 26(2), 243-263.
 34. Sarasvathy, S. D., & Dew, N. (2005). Entrepreneurial logics for a technology of foolishness. Scandinavian journal of Management, 21(4), 385-406.
 35. Schmitt, B. (1999). Experiential marketing. Journal of marketing management, 15(1-3), 53-67.
 36. Sethna, Z., Jones, R., & Harrigan, P. (2013). Entrepreneurial marketing: Global perspectives: Emerald Group Publishing.
 37. Sheth, J. N., & Sisodia, R. S. (2006). Does marketing need reform?: Fresh perspectives on the future: ME Sharpe.
 38. Stevenson, H., & Gumpert, D. (1985). The heart of entrepreneurship.
 39. Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2004). Evolving to a New Dominant Logic for Marketing. Journal of marketing, 68(1), 1-17.
 40. Viegas, C. M. D. O. (2014). Marketing in entrepreneurship: the importance of an entrepreneurial marketing in new ventures. Instituto Superior de Economia e Gestão,
 41. Whalen, P., Uslay, C., Pascal, V. J., Omura, G., McAuley, A., Kasouf, C. J., . . . Deacon, J. (2016). Anatomy of competitive advantage: towards a contingency theory of entrepreneurial marketing. Journal of Strategic Marketing, 24(1), 5-19. doi:10.1080/0965254X.2015.1035036
 42. Whalen, P. S., & Akaka, M. A. (2015). A dynamic market conceptualization for entrepreneurial marketing: the co-creation of opportunities. Journal of Strategic Marketing, 24(1), 61-75. doi:10.1080/0965254X.2015.1035040
 43. Whalen, P. S., & Holloway, S. S. (2012). Effectual marketing planning for new ventures. AMS review, 2(1), 34-43.
 44. Whetten, D. (2002). Modeling-as-theorizing: A systematic methodology for theory development. Essential skills for management research, 45.
 45. Wiltbank, R., Dew, N., Read, S., & Sarasvathy Saras, D. (2006). What to do next? The case for non‐predictive strategy. Strategic Management Journal, 27(10), 981-998. doi:10.1002/smj.555
 46. Yang, B. (2002). Meta-analysis research and theory building. Advances in developing human resources, 4(3), 296-316.