دوره و شماره: دوره 18، شماره 39، پاییز 1398 
2. طراحی مدل جامع برندسازی رابطه مند در صنعت بانکداری در ایران

10.29252/jbmp.18.39.33

حسن عباس زاده؛ دکتر اکبر عالم تبریز؛ دکتر منصور ایران دوست؛ عادل صلواتی