دوره و شماره: دوره 18، شماره 39، آذر 1398 
طراحی مدل جامع برندسازی رابطه مند در صنعت بانکداری در ایران

10.29252/jbmp.18.39.33

حسن عباس زاده؛ دکتر اکبر عالم تبریز؛ دکتر منصور ایران دوست؛ عادل صلواتی