تحلیل آمادگی صادراتی شرکت های کوچک و متوسط (مورد مطالعه: شرکت‌های تولیدی استان کرمانشاه)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طبطبایی

2 کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل وضعیت آمادگی صادراتی شرکت­های تولیدی کوچک و متوسط استان کرمانشاه در صنایع مختلف و شناسایی نقاط ضعف این شرکت­ها است. رویکرد اصلی مورد استفاده ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد IPA)) و شیوه­ی جمع­آوری اطلاعات، پرسشنامه است. با مطالعه­ی ادبیات و پیشینه­ی پژوهش، شاخص­های اولیه­ی ارزیابی آمادگی صادراتی استخراج و پس از تایید خبرگان، پرسشنامه­ی­ نهایی با 9 مولفه و شاخص­های آن تهیه شده است.  132 شرکت تولیدی فعال در میان 7 صنعت، به روش طبقه­بندی نسبی، انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفته­اند. برای تحلیل یافته­ها نیز از آزمون­های تحلیل عامل تاییدی، مقایسه میانگین T یک گروهی، مقایسه­ی میانگین T زوجی و ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که به طور کلی شرکت­های تولیدی کوچک و متوسط استان کرمانشاه از نظر مولفه­های: شایستگی­های مدیریتی، منابع انسانی، ویژگی­های شرکتی، دانش و تخصص فنی، ویژگی‌های مالی، آمیخته‌های بازاریابی، بازار و نقش دولت در شرایطی نامناسب قرار گرفته­اند و تنها از نظر مولفه­­ی قابلیت‌های تولیدی، دارای آمادگی صادراتی هستند. در میان صنایع مختلف نیز از نظر هر نه مولفه­ی آمادگی صادراتی، دو صنعت نساجی و کانی در شرایط مناسب و صنعت سلولز در شرایطی نامناسب قرار گرفته­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of export readiness measure of small and medium enterprises in Kermanshah province

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Karimi Alavijeh 1
  • Parisa Taak 2
1 Assistant Professor, Business management Department,Marketing field
2 Master of Business management field
چکیده [English]

     This study aim to analyze the amount of export readiness of small and medium manufacturing enterprises in Kermanshah Province in various industries and identify weaknesses of these enterprises by compiling a native questionnaire. The main approach used is the ImportancePerformance Analysis Matrix (IPA) and the data collection method is a questionnaire. with the study of literature and theoretical background, Initial indicators of export readiness assessment were extracted and after the approval of experts, a final questionnaire with 9 components and its indicators were prepared. Thus a comprehensive and indigenous questionnaire was developed to assess the export readiness of the small and medium industrial -manufacturing enterprises. 132 operating production enterprises   in 7 industries were selected and evaluated by relative stratified  method. To analyze the data, the tests of confirmatory factor analysis, One-Sample T-test,Paired- Samples T- test, IPA technique (analysis matrix of Importance-Performance) were used.The results of  study indicate that manufacturing small and medium-sized enterprises of various industries in Kermanshah Province Generally are not in good situation in terms of managerial competencies, human resources, corporate characteristics, knowledge and technical expertise, financial features, marketing conglomerates, the market and the role of government, and only have export readiness in terms of manufacturing capabilities. Among industries,  in terms of all nine components of export readiness, the textile and mineral industries are in good situation and cellulose industry is in a poor situation. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • export readiness
  • Internationalization
  • Small and Medium-Sized Enterprises
  • analysis matrix of Importance-Performance