تحلیل شناختی محیط صنعت و بررسی همراستایی آن با دورنمای سازمان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

دورنمای یک سازمان، تصویری مشترک نزد اعضای آن سازمان است که منتها و مطلوب آرزوی آن­هاست. در سازمانی که احساس مشترک از این آرزوی مشترک به وجود بیاید و در کل سازمان نشر پیدا کند، چتری کلی و هماهنگ کننده بر روی همة فعالیت­های واحدهای مختلف شکل می­گیرد. مدیران با کمک دورنمایی روشن می­توانند محیط پیرامون خود را بهتر درک و تحلیل کنند و برای رویارویی با بحران­های محیط و شناسایی فرصت­های موجود در آن آماده باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی انطباق بین دورنمایی که مدیران برای شرکت خود متصور هستند با ادراک آنان از محیط پیرامونشان، انجام گرفته است. به­منظور استخراج مدل ذهنی مدیران از فضای رقابتی با 18 مدیر از دو شرکت معتبر در صنعت لبنیات مصاحبه­هایی طبق دستورالعمل تکنیک استخراج استعاره­ای زالتمن انجام گرفت. پس از تحلیل مصاحبه­ ها، مشخص شد که همة کدهای مرتبط با تصویری که مدیران از سازمان خود در دو تا پنج سال آینده دارند، با تحلیل آن­ها از محیط پیرامون، انطباق دارد. همچنین با وجود فعالیت این دو شرکت در محیط رقابتی یکسان؛ تحلیل شناختی­ای که مدیران دو شرکت از محیط صنعت دارند با یکدیگر تفاوت دارد که نتیجة اهداف و استراتژی­های متفاوت این دو شرکت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cognitive Analysis of the Industry Environment and Its Alignment with the Organization's Vision

نویسندگان [English]

  • Tahereh Naddafi
  • Mohammad Abooyee
  • Aryan Gholipor
Faculty of Management, University of Tehran
چکیده [English]

The vision of an organization is a shared image among the members of the organization which is their desirable. In an organization that has a common sense of this common desire and emitted whole of organization, all activities of this organization are formed. Managers with a clear vision can better understand and analysis their surroundings and be prepared to deal with environmental crises and identify opportunities available to them. The present study aims to investigate the adaptation between the vision of managers for their company and their perception of their surroundings. In order to extract the mental model of managers from a competitive environment interviews were conducted with 18 managers from two dairy industry companies, according to the Zaltman Metaphor Elicitation Technique. In these interviews, the managers were asked to analyze the competitive environment with the help of the Porter’s Five Forces, and to present a picture of their company, competitors and customers in the form of metaphors. Finally, there was a comparison between this analysis of managers with an image of their organization over the next two to five years. it became clear that there was alignment between them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Mapping
  • Common Vision
  • Industry Analysis
  • Mental Models
  • Zaltman Metaphor Elicitation Technique