شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت بازاریابی خیر‌خواهانه و اولویت بندی سناریوها؛ کاربرد تکنیک تجزیه و تحلیل توامان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

افزایش توجه جامعه و شرکت‌ها به بازاریابی خیرخواهانه باعث شده است که تحقیقات آکادمیک بیشتری در این زمینه انجام شود. لذا پیش از اجرای عملیاتی بازاریابی خیرخواهانه توسط بنگاه‌های اقتصادی در ایران، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت بازاریابی خیرخواهانه لازم است. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و الویت‌بندی سناریو‌های موفقیت بازاریابی خیر‌خواهانه از دید مصرف‌کنندگان می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش مصرف‌کنندگان شهر شیراز می‌باشند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش جزء پژوهش‌هایتوصیفی-پیمایشی می‌باشد، که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است.پس از جمع‌آوری اطلاعات، تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل توأمان صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان داد که در بین عوامل مؤثر بر موفقیت کمپین‌های بازاریابی خیر‌خواهانه از دید مصرف‌کنندگان به ترتیب 1. عوامل مرتبط با محل هزینه‌کرد 2. عوامل مرتبط با اندازه کمک مالی 3. عوامل مرتبط با همکاری با سازمان خیریه و در آخر 4. عوامل مرتبط با فرم کمک اهمیت دارد. در بین عوامل مرتبط با محل هزینه‌کرد، اول کودکان بی‌سرپرست سپس موارد بهداشتی و بیماری‌های خاص و در آخر فقر و آموزش، از نظر مصرف‌کنندگان دارای اولویت می‌باشند. در رابطه با عوامل مرتبط با اندازه کمک مالی، 1تا 5 درصد قیمت محصول و سپس 5 درصد قیمت محصول به بالا دارای الویت می‌باشد. در رابطه با سازمان خیریه مصرف‌کنندگان عدم‌ همکاری با سازمان خیریه را نسبت به همکاری با سازمان خیریه ترجیح می‌دهند. در اخر در رابطه با عوامل مرتبط با فرم کمک، مصرف‌کنندگان شکل غیرپولی را نسبت به شکل ‌پولی ترجیح می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Affecting Cause- Related Marketing Success

نویسندگان [English]

 • morteza soltani
 • hamid reza yazdani
 • saba bahrami
 • nima soltani nejad
University of Tehran
چکیده [English]

Increasing community and business attention to cause- related marketing has led to more academic research in this field. Therefore, prior to the implementation of cause- related marketing operations by enterprises in Iran, identification and prioritization of the factors affecting the success of cause- related marketing is necessary. The present research seeks to identify and prioritize cause- related marketing success scenarios from the perspective of consumers. The statistical population of this research was the consumers of Shiraz city. This research was based on purpose of application and descriptive-survey research in terms of research method. For data collection, a questionnaire was used. After data collection, data analysis was carried out using the Conjoint analysis method. The findings of this research showed that among the factors of affecting the success of cause- related marketing campaigns, from the consumer’s view were: 1. Cost factors 2. Factors related to the size of donations 3. Factors related to cooperation with the charity organization and, lastly, 4 The factors associated with the help form are important. Among the factors related to the place of spending, the first 0f childless children, then the health and special diseases, and finally poverty and education, are the priority for consumers. In relation to the factors related to the size of the grant, 1 to 5 percent of the price of the product, and then 5 percent of the price of the product above of is a priority. In relation to the charity, consumers prefer not to cooperate with the charity organization to cooperate with the charity organization. Finally, in terms of the factors associated with the form of help, consumers prefer a non-monetary form to a monetary form.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cause
 • Related Marketing
 • Benefit Size
 • Assistance Form
 • Cost Place
 • Collaboration with the Charity Organization
 • Conjoint Analysis