بررسی تأثیر ادراک از کشور مبدأ محصول و خصومت مذهبی مصرف‌کننده بر تحریم برند

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه پیام نور

چکیده

 جنبش‌های تحریم اغلب یکی از مؤثرترین روش‌های ضد مصرف در برابر شرکت‌هایی است که درگیر فعالیت‌های غیر اخلاقی و نامشروع هستند. در دنیای پیوسته در حال تغییر و به طور فزاینده جهانی، ادیان هنوز نقش مهمی در تأثیر بر رفتار مصرف‌کننده ایفا می‌کنند. با توجه به فعالیتهای کشور عربستان در راستای بی‌ثباتی منطقۀ خاورمیانه، ارتباط با اسرائیل و ناسازگاری در رابطه با ایران؛ هدف این مقاله، ایجاد الگویی مفهومی است تا ارتباط بین  ادراک از کشور مبدأ محصول، عقاید مذهبی و قصد تحریم‌ مصرف‌کنندگان نسبت به محصولات تولیدی کشور عربستان با برند رانی را بررسی ‌کند. جامعۀ آماری پژوهش شامل دانشجویان علاقمند به مصرف مستمر محصولات با برند رانی در دانشگاه شهید باهنر کرمان است که 290 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه و روش تحلیل داده‌ها، تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار Lisrel می‌باشد. نتایج نشان داد ادراک از کشور مبدأ بر خصومت مذهبی مشتری و خصومت مذهبی بر مشارکت در کارزار تحریم و قضاوت محصول تأثیر معناداری دارد. در انتها شواهد حاکی از وجود ارتباط بین شرکت در کارزار تحریم با تحریم برند، علی‌رغم عدم مشاهدۀ ارتباط بین قضاوت دربارۀ محصول با تحریم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Perception of Country of Origin and Religious Animosity of Consumer on Brand Boycott

نویسنده [English]

  • iman hakimi
assistant prof. management faculty, payam e noor university
چکیده [English]

Abstract
Boycott movements are often one of the most effective anticonsumption tactics used against companies that engage in practices deemed unethical or unjustified. In a constantly changing and increasingly globalised world, religions still play a significant role in influencing consumer behavior. Regarding the activities of Saudi Arabia in the context of the instability of the Middle East region, relations with Israel, and conflict in relations with Iran; the purpose of this paper is to create a conceptual model that explores the link between perception of the country of origin, religious beliefs and consumers’ boycotts towards particular products of Saudi Arabia by RANI brand. The statistical population of the study includes students interested in Continuous consumption of products with rany brand at Shahid Bahonar University of Kerman which 290 persons of them were selected by available sampling. Data collection tool is questionnaire and analysis method of data is based on structural equations modeling technique by using Lisrel software. The results showed that perception of the country of origin on the religious animosity of the customers and religious animosity has a significant effect on participation in the boycott campaign and product judgment.At the end, there is evidence of a relationship between participation in boycott campaign with brand boycott, Despite the lack of observance of the relationship between product judgment with brand boycott.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Boycott
  • Religious Animosity
  • Boycott campaign
  • Country of Origin