دوره و شماره: دوره 17، شماره 35، آذر 1397 
مدلی برای شبکه ارزش در صنعت بانکداری ایران

حسین رحمان سرشت؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ شهرام خلیل نژاد؛ نرگس شیخی