هدف گم شده: معمای مزیت رقابتی و عملکرد مالی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان

2 دانشیار دانشگاه اصفهان

3 استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده

در این  پژوهش با استفاده از روش فراتحلیل و نرم‌افزار CMA2، با تلفیق نتایج کلیه مطالعات در دسترس، جایگاه عملکرد مالی در آثار درآمدی مزیت رقابتی مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده بطور خلاصه مشخص شد مزیت رقابتی تاثیر معناداری هم بر عملکرد به طور کلی و هم بر هرکدام از ابعاد آن دارد. همچنین نتایج تحلیل‌ نشان دادند آثار مالی جایگاه مهمتری نسبت به سایر شاخص‌ها در الگوی طراحی‌شده ندارند، یعنی باوجود اینکه عملکرد مالی ثروت سهامدار هدف اصلی بنگاه‌های اقتصادی است، مزیت رقابتی در راستای تامین اهداف میانی بیشتر هدایت شده است تا اهداف مالی. ضمنا تحلیل‌ها نشان دادند که ویژگی‌های نمونه بر رابطه بین مزیت رقابتی و عملکرد موثر بوده و به عنوان دلیل واگرایی نتایج نقش بازی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Missing Goal: The Challenge of Competitive Advantage and Financial Performance

نویسندگان [English]

  • pegah mohammadi 1
  • Saeed Fathi 2
  • ali kazemi 3
1 Phd student of Esfahan University
2 Associate Professor University of Isfahan
3 Assistant Professor of Esfahan University
چکیده [English]

In this study, using meta- analysis method and CMA2 software, by integration of the results in all available studies, the position of financial performance in the competitive advantages earnings has been analyzed. Based on the obtained results it has been determined that competitive advantage has a significant effect on both performances in general and on each of its dimensions. Also, the results of the analysis indicated that financial effects are not more important than other indicators in the designed model; that is, while financial performance of shareholder wealth is the main objective of business enterprises, competitive advantage toward providing intermediate goals is more directed than financial goals. Meanwhile, analyzes indicated that sample attributes are effective on the relationship between competitive advantage and performance also plays a role as the cause of the divergence of results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • competitive advantage
  • financial performance
  • meta-analysis
  • Agency Theory