دوره و شماره: دوره 17، شماره 34، شهریور 1397 
تبیین الگوی رفتار رقابتی در صنعت بانکداری ایران

صفحه 13-30

فاطمه مشکدانیان؛ معصومه حسین زاده شهری؛ مریم مقدس بیات؛ محمدعلی بابایی زکلیکی


طراحی و تبیین الگوی برندسازی مراکز تجاری در ایران

صفحه 31-52

هادی کمیلی؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ بهمن حاجی‌پور؛ شهریار عزیزی؛ علی اکبر امین بیدختی


ارائه الگوی افول برند در صنعت مواد غذایی

صفحه 53-70

امین کهیاری حقیقت؛ داود فیض؛ عادل آذر؛ عظیم زارعی؛ زهره دهدشتی شاهرخ


ارائه مدلی جهت تعیین ارزش برند شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 71-90

موسی رحیمی؛ مجید محمدشفیعی؛ آذرنوش انصاری طادی؛ محمود بت شکن