طراحی و تبیین الگوی برندسازی مراکز تجاری در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.

5 دانشیار روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان

چکیده

مراکز تجاری مدرن، پدیده‌ای نوظهور در ایران بوده و سابقه‌ای کمتر از 15 سال دارد. رونق اقتصادی یکی اصلی‌ترین فاکتورها در افزایش ارزش مراکز تجاری است که خود در تعامل مستقیم با فرآیند برندسازی مراکز تجاری قرار دارد. برندسازی مراکز تجاری ابعاد مختلفی را در بر می‌گیرد که از جمله می‌توان به مطالعات امکان‌سنجی، طراحی و ساخت، مدیریت بازاریابی و واگذاری و مدیریت بهره‌برداری اشاره کرد. هدف از انجام این تحقیق، طراحی و تبیین الگوی برندسازی مراکز تجاری در ایران است. در پژوهش پیش‌رو، از نظریه داده بنیاد به عنوان یکی از روش‌های کیفی برای شناسایی موضوعات و ارائه یک الگوی تحلیلی استفاده شده است. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته از مخاطبین مراکز تجاری صورت گرفت. انتخاب مصاحبه‌شوندگان به صورت هدفمند و در طیف وسیعی از اجتماعات از جمله مالکان اصلی، مدیران بهره‌برداری و راهبری، سازندگان و پیمانکاران، بهره‌برداران، مشاوران و مشتریان نهایی مراکز تجاری انجام شد. در نهایت، یک الگوی کاربردی - توسعه‌ای ارائه شد که در آن، تجربه خرید به عنوان مقوله محوری و برند شدن مرکز تجاری به عنوان پیامد مطرح شده است.

عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining a Branding Pattern for the Commercial Centers (Shopping Malls) in Iran

نویسندگان [English]

 • Hadi Komeili 1
 • Mohammadreza Hamidizadeh 2
1 Ph.D. in Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University
2 Professor of Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Modern commercial centers (shopping malls) are emerging phenomenon in Iran which has a history less than 15 year. The economic boom is one of the most important factors to increase the value of commercial centers, which is directly engaged in the process of the branding of commercial centers. Shopping malls branding encompasses various aspects such as feasibility studies, design and construction, marketing management, and operational management. The purpose of this research is designing and explaining of a comprehensive branding pattern for shopping malls in Iran. In this research, the grounded theory as a qualitative method is used to identify issues and provide an analytical model for evaluation of different parameters which play a role in the branding of shopping malls. Data were collected using semi-structured interviews from a different range of communities including owners, operation managers, builders and contractors, operators, consultants, and customers of shopping malls. Finally, an application-development model was presented in which shopping experience and shopping mall branding have been introduced as a core category and an outcome, respectively.

 1. ۱-احمدی، ر. (1391). نکات طلایی مدیریت مراکز خرید. گروه شرکت‌های نگین مالزی.
 2. ۲-استراوس، آ.، کوربین، ج. (۱۳۸۵). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی رویه‌ها و شیوه‌ها. ترجمه محمدی، ب. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 3. ۳-سلیمی گرگری، ر. (۱۳۹۱). مبانی طراحی فضاهای تجاری. مؤسسه مطالعاتی پژوهشی مدیریتی آتی طرح آرتا.
 4. ۴-فلیک، ا. (۱۳۸۷). درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه جلیلی، ه. تهران: نشر نی.
 5. ۵-Chebat, J. C., Sirgy, M. J., & Grzeskowiak, S. (2010). How can shopping mall management best capture mall image?. Journal of Business Research, 63(7), 735-740.
 6. ۶-Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures of developing grounded theory. London: Sage.
 7. ۷-Dawn Jensen, N. (2015). The importance of creating memorable brand experiences in shopping centres, based on the case of Fisketorvet – Copenhagen Mall. Master Thesis. Copenhagen Business School.
 8. ۸-Dennis, C., Murphy, J., Marsland, D., Cockett, T., & Patel, T. (2002). Measuring brand image: shopping centre case studies. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 12(4), 355-373.
 9. ۹-Gudonaviciene, R., & Alijosiene, S. (2013). Influence of Shopping Centre Image Attributes on Customer Choices. Economics and Management, 18(3), 545-552.
 10. ۱۰-Harangi, D. (2011). Branding: the key word for shopping areas?. Master Thesis. Delft: Delft University of Technology.
 11. ۱۱-Hatch, M. J., & Schultz, M. (2003). Bringing the corporation into corporate branding. European Journal of Marketing, 37, 1041-1064.
 12. ۱۲-Hesse-Biber, S. N., & Leavy, P. (2008). Handbook of emergent methods. London: Guilford.
 13. ۱۳-Holloway, I., & Wheeler, S. (2010). Qualitative research in nursing and healthcare. Iowa: Wiley-Blackwell.
 14. ۱۴-Kircher, H. (2010). The Do’s and Don’ts of Branding Shopping Centers: How a Branding Strategy Can Increase Profitability. International Council of Shopping Centers, 17(1), 43-48.
 15. ۱۵-Knox, S., & Bickerton, D. (2003). The six conventions of corporate branding. European Journal of Marketing, 37, 998-1016.
 16. ۱۶-Martinez-Salgado, C. (2012). Sampling in qualitative research: basic principles and some controversies. Ciencia & Saude Coletiva, 17(3), 613-619.
 17. ۱۷-Quaester, P., & Lim, A. L. (2001). Product involvement, brand loyalty: Is there a link?. Journal of Product & Brand Management, 10(1), 25-37.
 18. ۱۸-Sannapu, S., & Nripendra, S. (2012). An Empirical Study on Mall Positioning. VSRD International Journal of Business & Management Research, 2(4), 133-150.
 19. ۱۹-Sannapu, S., & Singh, N. (2008). Positioning Strategies of Malls. Master Thesis.
 20. ۲۰-Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2003). Handbook of mixed methods in social & behavioral research. London: SAGE Publications.
 21. ۲۱-Warnaby, G., Bennison, D., & Davies, B. J. (2005). Marketing communications in planned shopping centres: evidence from the UK. International Journal of Retail & Distribution Management, 33(12), 893-904.