دوره و شماره: دوره 17، شماره 36، اسفند 1397 
شناسایی و اعتبارسنجی ابعاد و سنجه‌های ارزش ویژه برند در برند سازی مقاصد گردشگری

صفحه 57-73

نرگس دل افروز؛ محسن اکبری؛ یلدا رحمتی؛ محمد رضا تقی زاده جوشری


مرور نظام‌‌‌مند مبانی نظری مدل‌های تجارت ‌اجتماعی

صفحه 95-117

محمدحسن مبارکی؛ بابک ضیاء؛ کمال سخدری؛ مصطفی شاه‌بوداغیان


طراحی مدل هویت برند در صنعت بانکداری ایران

زهرا برزگرترمی؛ سید مهدی جلالی؛ فریز طاهری کیا