شناسایی و اعتبارسنجی ابعاد و سنجه‌های ارزش ویژه برند در برند سازی مقاصد گردشگری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد آسلامی واحد رشت

2 دانشگاه گیلان

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

4 دانشگاه آزاد واحد رشت

چکیده

با توجه به اهمیت یافتن برندسازی برای مقاصد گردشگری و با عنایت به پتانسیل‌های موجود در استان گیلان، هدف این تحقیق شناسایی ابعاد ارزش ویژه برند مقصد گردشگری که کمک زیادی به برند سازی و بازاریابی و توسعه گردشگری می کند. با توجه به اهمیت این موضوع، این تحقیق به شناسایی و اعتبارسنجی ابعاد و سنجه‌های ارزش ویژه برند در برند سازی مقاصد گردشگری استان گیلان پرداخته است.  برای دستیابی به این هدف، فرایند تحقیق در دو بخش کیفی و کمی طراحی گردید. محققان در بخش کیفی تلاش نمودند تا با مطالعه آخرین دستاوردهای علمی در حوزه برندسازی مقاصد گردشگری و با تکیه بر مصاحبه با خبرگان، به یک الگوی توسعه یافته بومی برای استان با تأکید بر متغیرهای آگاهی، تصویر، کیفیت، شخصیت و وفاداری دست یابند. یافته‌های مرحله کیفی، در قالب سؤالات پرسشنامه و با هدف ارزیابی دیدگاه گردشگران پیرامون 8 شهر رشت، لاهیجان، انزلی، ماسوله، فومن، ماسال، آستارا و تالش بین 800 گردشگر توزیع و جمع آوری گردید. در این تحقیق ابتدا از روش کیفی تحلیل محتوا استفاده شد. بنا به ضرورت از روش نمونه‌گیری هدفمند (11 نفر خبرگان حوزه بازرگانی و گردشگری) استفاده شد. نتایج تحلیل و به منظور اعتباردهی نتایج به‌دست‌آمده و افزایش روایی آن‌ها از روش کمّی تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه‌ها و پرسش‌نامه‌های تکمیل‌شده، 5 بعد اصلی و 82 مولفه شناسایی که عبارتند از وفاداری با دو بعد بترتیب وفاداری نگرشی با 6 مولفه ،کیفیت ادراک شده از مقصد با دو بعد به ترتیب عوامل ملموس با 24 مولفه و عوامل غیر ملموس کیفیت با 9 مولفه ،تصویر از برند مقصد گردشگری با دو بعد به ترتیب تصویر شناختی با 9 مولفه  و تصویر عاطفی با 4 مولفه ، آگاهی از برند مقصد گردشگری با بعد  یاداوری با 4 مولفه و نهایتا شخصیت از مقصد گردشگری با 6 مولفه شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and validate the dimensions and metrics of brand equity

نویسندگان [English]

 • Narges Delafrooz 1
 • Mohsen Akbari 2
 • yalda Rahmati 3
 • Mohammad Reza Taghizadeh Joorshari 4
1 Islamic Azad University Rasht Branch
2 university of Guilan
3 Islamic Azad university
4 Islamic Azad university Rasht Branch

کلیدواژه‌ها [English]

 • Brand Equity
 • Branding- Tourism Destination- Content Analysis- Guilan Province
 1. Bendixen, M., Bukasa, K.A., & Abratt, R. (2004). Brand equity in the business-to-business market. Industrial Marketing Management, 33(5), 371-380.
 2. Beerli, A & Martin, J. D. (2004), Factors influencing Destination Image.Annals of travel research.31 (3), 657-681.
 3. Bianchi, Constanza., Pike, Steven., Lings, Ian. (2014). Investigating attitudes towards three South American destinations in an emerging long haul market using a model of consumer-based brand equity (CBBE). Tourism Management 42, 215-223.
 4. Boo, Soyoung., Busser, James., Baloglu, Seyhmus. (2009). A model of customer-based brand equity and its application to multiple destinations. Tourism Management 30(2), 219-231.
 5. Bordea, A. (2014). Destination Brand Equity for European City Destinations, Master thesis, University of Southern Denmark.
 6. Camarero, C., Garrido, M., & Vicente, E. (2010). Components of art exhibition equity for internal and external visitors. Tourism Management, 31, 495–504.
 7. Carroll, B. A. & Ahuvia, A. C. (2006). “Some antecedents and outcomes of brand love”, Marketing Let, 17 (2), pp. 79-90.
 8. Chang HH & Liu YM. (2009). The impact of brand equity on brand preference and purchase intention in the service industries. The Service Industries Journal 2009; 29(12): 1687-706.
 9. Chieng, F., Goi, C. (2011). Customer-based brand equity: A study on interrelationship among the brand equity dimension in Malaysia. African Journal of Business Management. 5 (30), 2.
 10. Dedeoğlu, Bekir Bora., Niekerk, Mathilda Van., Weinland, Jeffrey., Celuch, Krzysztof. (2018). Journal of Destination Marketing & Management, In press, corrected proof, Available online 8 June 2018.
 11. Dioko, L. D. A., & So, S. I. A. (2012). Branding destinations versus branding hotels in a gaming destination: Examining the nature and significance of co-branding effects in the case study of Macao. International Journal of Hospitality Management, 31(2), 554–563.
 12. Dubarry, R. 2004. ‘Tourism and Economic Growth: The Case of Mauritius.’ Tourism Economics. 10 (4): 389–401.
 13. Gomez, M., & Lopez, C., & Molina, A. (2015). A model of tourism destination brand equity: The case of wine tourism destinations in Spain, Tourism Management, No. 51, 210-222.
 14. Gomez, Mar., Fernandez, Alejandra C., Molina, Arturo., Aranda, Evangelina. (2018). City branding in European capitals: An analysis from the visitor perspective. Journal of Destination Marketing & Management, Vol. 7, 191-192.
 15. Ha, H.Y., John, J., Janda, S., & Muthaly, S. (2011). The effect of advertising spending on brand loyalty in services. European Journal Marketing, 45(4), 673-691.
 16. Hair, J.F., Hult, G.T.M., Ringle, C.M. and Sarstedt, M. (2016). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). 2nd Edition. Thousand Oaks: Sage
 17. Hankinson, G. (2004). Relational network brands: Towards a conceptual model of place brands. Journal of Vacation Marketing, 10, 109–121.
 18. Horng, J. S., Liu, C. H., Chiu, H. Y., & Tsai, C. Y. (2012). The role of international tourist perceptions of brand equity and travel intention in culinary tourism. The Service Industries Journal, 32(16), 2607–2621.
 19. Horng, J., Liu, C., Chou, H., & Tsai, C. (2012). Understanding the impact of culinary brand equity and destination familiarity on travel intentions. Tourism Management, 33, 815–824.
 20. Jago, L., Chalip, L., Brown, G., Mules, T., & Ali, S, (2003), Building Events into DestinationBranding: Insights from Experts, Event Management, 8(1), 3–14.
 21. Johansson,J.( 2007) Working with Events to build a Destination Brand Identity-the DMO Perspective. School of Bussiness, Economics and Low, Gotenborg, Tourism and Hospitality Management Master ThisisNo.2007:33.
 22. Kavaratzis , M . and Ashworth , G . J . ( 2005 ) City branding: An effective assertion of identity or a transitory marketing trick? Tijdschrift Voor Economische en Sociale Geografi e96 (5) : 506 – 514 .
 23. Kayaman, R., & Arasli, H. (2007). Customer based brand equity: evidence from the hotel industry. Managing Service Quality: An International Journal, 17(1), 92-109.
 24. Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity. Journal of Marketing, 57(1), 1-22.
 25. Kim, S., Im, H., & King, B. (2015). Muslim travelers in Asia: The destination preferences and brand perceptions of Malaysian tourists. Journal of Vacation Marketing, 21(1), 3–21.
 26. Kim, S; Lehto, X. Y. (2013). Projected and Perceived Destination Brand Personalities: The Case of South Korea. Journal of Travel Research, 52(1), 117-130.
 27. Kimpakorn, N., & Tocquer, G. (2010). Service brand equity and employee brand commitment. Journal of Services Marketing, 24(5), 378–388.
 28. Konecnik, M., & Gartner, B. (2007). Customer-based brand equity for a destination. Annals of Tourism Research, 34(2), 400-421. https://doi.org/10.1016/j.annals.2006.10.005.
 29. Kladou, Stella., Kavaratzis, Mihalis., Rigopoulou, Irini., Salonika, Eleftheria. (2017). The role of brand elements in destination branding. Journal of Destination Marketing & Management, Vol. 6, 426-428.
 30. Lee, W.-H. and Cheng, C.-C. (2018), “Less is more: a new insight for measuring service quality of green hotels”, International Journal of Hospitality Management, Vol. 68 No. 5, pp. 32-40.
 31. Lee, J., & Back, K. (2010). Reexamination of attendee-based brand equity. Tourism Management, 31, 395-401.
 32. Manthiou, A., Kang, J., & Schrier, T. (2014). A visitor-based brand equity perspective: The case of a public festival. Tourism Review, 69(4), 264–283.
 33. Magner, N. Welker, R.B. Campbell, T.L. (1996). Testing a model of cognitive budgetary participation -processes in a latent variable structural equations framework, Accounting and Business Research, 27(1), 41-51.
 34. Martinez Salinas, E. Pina Perez, J. (2009). “Modeling the brand extensions' influence on brand image”. Journal of Business Research, 62 (1), 50–60.
 35. Mourad, M., Ennew, C., & Kortam, W. (2010). Brand equity in higher education. Journal of Marketing Intelligence & Planning, 29(4), 403-420.
 36. Nam, J., Ekinci, Y., & Whyatt, G. (2011). Brand equity, brand loyalty and Consumer satisfaction. Annals of Tourism Research, 38(3), 1009-1030.
 37. Nguyen, Tho D., Barrett, Nigel J., Miller, Kenneth E. (2011). Brand loyalty in emerging markets. Marketing Intelligence & Planning, Vol. 29, No. 3, 222-225.
 38. Oh, H., & Hsu, C. H. C. (2014). Assessing equivalence of hotel brand equity measures in cross-cultural contexts. International Journal of Hospitality Management, 36, 156–166.
 39. Oh, H., Oh, H., Kim, K., & Kim, K. (2017). Customer satisfaction, service quality, and customer value: Years 2000-2015. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(1), 2–29.
 40. Oliver, R. L. (1999). “Whence consumer loyalty”, Journal of Marketing, 63 (7), pp. 33- 44.
 41. Ooi, C.-S., (2004), Poetics and politics of destination branding: Denmark, Scandinavian Journal of Hospitality & Tourism, 4 (2), 107–120.
 42. Pan, Li., Zhang, Meng., Gursoy, Dogan., Lu, Lu. (2017). Development and validation of a destination personality scale for mainland Chinese travelers. Tourism Management 59, 338-348.
 43. Parasuraman, A., Zeithaml, v. and Berry, L. L (1988). “SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality”. journal of Retailing. vol. 63, pp. 12-37
 44. Pike, S. D. (2009). Destination brand positions of a competitive set of near-home destinations. Tourism Management, 30 (6), 857–866.
 45. Pike, S., & Bianchi, C. (2013). Destination brand equity for Australia: Testing a model of CBBE in short-haul and long-haul markets. Journal of Hospitality, Tourism Research, 10(10), 1–21.
 46. Pike, S., Bianchi, C., Kerr, G., Patti, C. (2010). Consumer-based brand equity for Australia as a long haul tourism destination in an emerging market. International Marketing Review, Vol. 27, No. 4, 434-449.
 47. Prayag, G., & Ryan, C. (2012). Antecedents of tourists loyalty to Mauritius: The role and influence of destination image, place attachment, personal involvement, and satisfaction. Journal of Travel Research, 51(3), 342–356.
 48. Qing Chi, Christina Geng., Pan, Li., Del Chiappa, Giacomo. (2018). Examining destination personality: Its antecedents and outcomes. Journal of Destination Marketing & Management, Vol. 9, 149-159.
 49. Qu, Hailin., Hyunjung Kim, Lisa., Hyunjung Im, Holly. (2011). A model of destination branding: Integrating the concepts of the branding and destination image. Tourism Management, Vol. 32, 465-467.
 50. Ruzzier, M. K., & De Chernatony, L. (2013). Developing and applying a place brand identity model: The case of Slovenia. Journal of Business Research, 66(1), 45–52.
 51. Šerić, M., Gil-Saura, I., & Ruiz-Molina, M. E. (2014). How can integrated marketing communications and advanced technology influence the creation of customer-based brand equity? Evidence from the hospitality industry. International Journal of Hospitality Management, 39, 144–156.
 52. Shi, Y., Prentice, C. & He, W. (2014). Linking service quality, customer satisfaction and loyalty in casinos, does membership matter? International Journal of Hospitality Management, 40, pp. 81-91.
 53. Tasci, Asli D.A. (2017). A quest for destination loyalty by profiling loyal travelers. Journal of Destination Marketing & Management. Vol. 6, Issue 3, 207-220.
 54. Tasci, Asli D.A. (2018). Testing the cross-brand and cross-market validity of a consumer based brand equity (CBBE) model for destination brands. Tourism Management 65, 149.
 55. Usakli, A., Baloglu, S. (2011). Brand personality of tourist destinations: An application of self-congruity theory. Tourism Management, Vol. 32, No. 1, 114-127.
 56. Xie, K. L., & Lee, J. (2013). Toward the perspective of cognitive destination image and destination personality: The case of Beijing. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30(6), 538-556.
 57. Xu, J., & Chan, A. (2010). A conceptual framework of hotel experience and customerbased brand equity: Some research questions and implications. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22(2), 174–193.
 58. Yoo, B., & Donthu, N. (2001). Developing and validating a multidimensional consumer-based brand equity scale. Journal of Business Research, 52(1), 1–14. doi:10.1016/S0148-2963(99)00098-3
 59. Yousaf, A., Amin, I., Gupta, A. (2017). Conceptualizing tourist based brand-equity pyramid: an application of keller brand pyramid model to destinations. Tourism and Hospitality Management, Vol. 23, No. 1, 119-137.
 60. Yoosofi, J. & Sharifi Tehrani, M. (2016). [An analysis of socio-cultural impacts of tourism development (The case of Birjand City) (Persian)]. Rahbord-e Tose'e, 48, 137-55.
 61. Zenker, Sebastian., Braun, Erik., Petersen, Sibylle. (2017). Branding the destination versus the place: The effects of brand complexity and identification for residents and visitors. Tourism Management, Vol. 58, 15-17.
 62. Zhang, H., Fu, X., Cai, L. A., & Lu, L. (2014). Destination image and tourist loyalty: A meta-analysis. Tourism Management, 40, 213-223.