دوره و شماره: دوره 17، شماره 33، بهار 1397 
1. مقایسه رویکردهای ارتباطی و مشاهده ای در سنجش اثربخشی تبلیغات

صفحه 31-50

سپیده نصیری؛ مسعود کیماسی؛ نگار سماک نژاد؛ طهمورث حسنقلیپور


2. شناسایی و تبیین رویکردهای خلق استراتژی (مطالعه نظری و تجربی در شرکت های منتخب ایرانی)

صفحه 13-30

سید محمود حسینی؛ بهمن حاجی پور؛ منیژه قره چه؛ هوشنگ نظامی وند چگینی


3. تاثیر شبکه‌های کسب و کار بر کسب مزیت رقابتی پایدار

صفحه 51-66

سید حمید خداداد حسینی؛ اسماعیل شاه طهماسبی


7. بررسی موانع و محدودیت های پیش روی خوشه صنعتی: یک مطالعه کیفی ⁎

صفحه 121-150

فهیمه سادات سعادت یار؛ زهرا وظیفه؛ نورمحمد یعقوبی؛ سیدعلیقلی روشن