تاثیر شبکه‌های کسب و کار بر کسب مزیت رقابتی پایدار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت مدرس

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف تحقیق حاضر تحلیل تاثیر شبکه­های کسب و کار بر مزیت رقابتی پایداربا توجه به متغیرهای میانجی و تعدیلگر در شرکت­های مستقر در پارک­های علم و فناوری کشور می­باشد. برای این منظور از روش تحقیق توصیفی همبستگی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. با توجه به استفاده از سازه­های سازنده و انعکاسی در پرسشنامه تحقیق، برای بررسی پایایی و روایی در سطح معرف و سازه روش­های مختلفی استفاده شده است. تعداد نمونه آماری بر اساس روش جامعه نامحدود کوکران 364 مورد مشخص و با روش نمونه گیری چند سطحی پرسشنامه ها توزیع گردید. نتایج نشان تاثیر گذاری بالای نواوری سازمانی و شبکه­های کسب و کار بر مزیت رقابتی پایدار دارد. همچنین بررسی ارقام میانگین نشان از ضعف در  شبکه­های کسب و کار نسبت به دیگر متغیرهای تحقیق دارد. پیشنهاد اصلی تحقیق توجه و توسعه شبکه­های مدیریتی و سازمانی این شرکت­ها و همچنین برنامه­ریزی در شاخصهای شکل دهنده­ی بازارگرایی و نواوری سازمانی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Business Networks on Sustainable Competitive Advantage

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Networks
  • Sustainable Competitive Advantage
  • Environmental Dynamism